A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének megalakulása

1989. évben a jogtanácsosi munkaközösségek többsége kérte az ügyvédi kamarákba történő felvételét, aminek a kamarák eleget is tettek. Ez azt eredményezte, hogy a megelőző évtizedek kb. 2000-es országos ügyvédi létszáma mintegy 3500 kamarai taglétszámra emelkedett. Az ügyvédi létszám jelentős emelkedése vetette fel annak igényét az Országos Ügyvédi Tanács Elnökségében, hogy az ügyvédi tevékenységet a jövőben felelősségbiztosítás mellett lehessen folytatni.

1989. április hó 24-én az Elnökség határozatot fogadott el az ügyvédi felelősségbiztosítás bevezetéséről, és az ezzel kapcsolatos munka szervezését megkezdte. Megkeresték a hazai biztosítókat, hogy tegyenek egy adott biztosítási összeghatárhoz igazodóan biztosítási díjat tartalmazó ajánlatot. A biztosítók közül azonban ennek összesen egy biztosító tett eleget, ez az ajánlat azonban az Országos Tanács részére nem volt elfogadható. E tényre figyelemmel az Elnökség úgy döntött, hogy az ügyvédek felelősségbiztosítását saját szervezéssel – az ügyvédek által létesített szervezettel - szakmai biztosítással - oldja meg.

Az Elnökség 1990. év tavaszán kezdeményezte, hogy az Egyesületekről szóló 1989. évi II. törvény, valamint az állami pénzügyekről rendelkező 1979. évi II. sz. törvény által biztosított lehetőség figyelembevételével jöjjön létre biztosítási egyesület az ügyvédek felelősségbiztosításának megoldására.

Az Országos Ügyvédi Tanács vezetői, az ügyvédi kamarák elnökei és titkárai ezt követően létrehozták a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét, amely 1991. augusztus hó 21. napján megalakult.

Az Elnökség kérelmére az Állami Biztosításfelügyelet 222/1991.Ü.I.szám alatt 1991. augusztus hó 8. napján hozott határozatával az Egyesület létrehozásához az engedélyt megadta azzal, hogy az Egyesület a működését a Fővárosi Bíróságnál történő nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.

Az Országos Ügyvédi Tanács kezdeményezését az igazságügyi kormányzat is támogatta. Az Ügyvédségről szóló 1983. évi 4.sz. tvr-t módosító 1991. XIII. törvény az ügyvédi tevékenység gyakorlásának feltételévé tette az ügyvédi felelősségbiztosítás meglétét.

A törvény úgy rendelkezett, hogy az ügyvédi kamarába történő felvételre kizárólag az jogosult, aki „ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezik vagy az Ügyvédi Biztosító és Önsegélyező Egylet tagja”. Az Igazságügyi Minisztérium a 9/1991 (VII.18.) IM. rendeletével meghatározta, hogy: „Az ügyvéd által kötött felelősségbiztosítás összege nem lehet alacsonyabb, mint az Ügyvédi Biztosító és Önsegélyező Egylet által megállapított kárviselési feltétel.”

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság
1991. szeptember 3-án hozott 9.pk. 66887/1. sz. végzésével
3868 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette.

Az Egyesület a működését 1991. október hó 1. napjával kezdte meg és nyújt felelősség biztosítást az ügyvédek részére jelenleg is.

Az Egyesület a biztonságos működése érdekében viszontbiztosítási szerződést kötött a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt.-vel. A szerződést h a t á r o z a t l a n i d ő r e kötötték meg azzal, hogy a felmondási jogot 3 évre kölcsönösen kizárták.

A szerződés az Egyesület működésére hosszú távú biztonságot nyújtott. A viszontbiztosítási szerződés a kockázatvállalás határidejét nem korlátozta. A Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt-vel kötött szerződés 2001. december 31. napjával megszűnt. A szerződés azonban biztosítja, hogy az ezen időpontot megelőzően keletkezett és 2002. január 1-jét követően bejelentett ügyvédi műhibákra az Egyesület első viszontbiztosítójának a kárviselési felelőssége továbbra is fennáll.

2002. január 1-ét követően az Egyesület az OTP. Garancia Biztosítóval kötött viszontbiztosítási szerződést. A viszontbiztosító jelenleg a Groupama néven működik. A viszontbiztosítási szerződésünk jelenleg 2016. december hó 31- ig áll fenn.

Az Egyesület első Elnöke Dr.Fejes József ügyvéd volt.
Tisztségét 1993-ig, váratlan elhunytáig töltötte be.

Ezt követően az Egyesületet megbízott elnöke az addigi elnökhelyettes,Dr.Köteles György ügyvéd volt, aki tisztségét 1997. évig töltötte be.

Dr.Csenterics Ferenc ügyvédet, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara Elnökét az 1997. évi Küldöttközgyűlés választotta meg az Egyesület Elnökévé, mely posztot 2015. őszéig töltötte be, haláláig. 2016. május 23-án az Egyesület új elnökévé Dr.Kovács Kázmért választotta a Küldöttgyűlés.

Az Egyesület alapításakor az Egyesület első Főtitkárává Dr.Horváth József ügyvédet választották meg. Tisztségéről 2010. áprilisában mondott le.

2010. áprilisában a Küldöttközgyűlés Dr. Gábor László ügyvédet választotta meg Főtitkárrá aki a tisztségét a Biztosítási Törvény előírása szerint ügyvezetőként látja el.


Az Egyesület megalakulásakor 1991. október hó 1. napját követően az első biztosítási év végén, 1992. decemberében az Egyesület taglétszáma 5080 fő volt.


 


A Fővárosi 14.PK.66.887/1991/41 számú végzésével az Egyesület neve: Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete névre változott. A változás alapja a módosított Bit. és az egyesületi jogról valamint a civil szervezetek működéséről szóló törvény változása volt.


 


Az Egyesület 2016. januári létszáma 11.656 fő a szünetelő ügyvédekkel együtt.